IMAGE ARCHIVE

 

BRIKETTFABRIK

BORNA-WITZNITZ

2010-10-07 – 2010-10-08

001 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

001

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08


002 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

002

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08


003 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

003

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08


004 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

004

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08


005 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

005

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08


006 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

006

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 24 mm | f8.0 | 1/350 sec | iso 200 | 2010-10-08


007 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

007

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08


008 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

008

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/250 sec | iso 200 | 2010-10-08


009 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

009

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 11 mm | f8.0 | 1/125 sec | iso 200 | 2010-10-08


010 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

010

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08


011 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

011

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/750 sec | iso 200 | 2010-10-08


012 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

012

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 11 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 400 | 2010-10-07


013 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

013

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 40 mm | f8.0 | 1/750 sec | iso 400 | 2010-10-07


014 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

014

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 70 mm | f8.0 | 1/350 sec | iso 200 | 2010-10-08


015 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

015

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 24 mm | f8.0 | 1/250 sec | iso 400 | 2010-10-07


016 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

016

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 43 mm | f8.0 | 1/250 sec | iso 200 | 2010-10-08


017 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

017

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 42 mm | f8.0 | 1/250 sec | iso 200 | 2010-10-08


018 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

018

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 59 mm | f8.0 | 1/90 sec | iso 200 | 2010-10-08


019 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

019

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f3.5 | 1/250 sec | iso 400 | 2010-10-07


020 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

020

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 11 mm | f3.5 | 1/125 sec | iso 400 | 2010-10-07


021 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

021

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 24 mm | f5.6 | 1/15 sec | iso 500 | 2010-10-07


022 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

022

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 25 mm | f4.0 | 1/125 sec | iso 500 | 2010-10-07


023 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

023

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 51 mm | f2.8 | 1/45 sec | iso 1000 | 2010-10-07


024 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

024

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 27 mm | f4.0 | 1/20 sec | iso 1000 | 2010-10-07


025 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

025

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 38 mm | f2.8 | 1/45 sec | iso 1000 | 2010-10-07


026 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

026

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 46 mm | f2.8 | 1/30 sec | iso 1000 | 2010-10-07


027 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

027

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 42 mm | f2.8 | 1/20 sec | iso 500 | 2010-10-07


028 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

028

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 70 mm | f4.0 | 1/60 sec | iso 500 | 2010-10-07


029 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

029

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f4.5 | 1/30 sec | iso 400 | 2010-10-07


030 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

030

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f4.5 | 1/30 sec | iso 400 | 2010-10-07


031 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

031

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f4.5 | 1/500 sec | iso 400 | 2010-10-07


032 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

032

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 24 mm | f5.6 | 1/250 sec | iso 500 | 2010-10-07


033 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

033

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 30 mm | f8.0 | 1/180 sec | iso 400 | 2010-10-07


034 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

034

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 42 mm | f8.0 | 1/125 sec | iso 400 | 2010-10-07


035 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

035

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 60 mm | f5.6 | 1/30 sec | iso 200 | 2010-10-08


036 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

036

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 13 mm | f8.0 | 1/90 sec | iso 200 | 2010-10-08


037 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

037

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 28 mm | f8.0 | 1/90 sec | iso 400 | 2010-10-07


038 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

038

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 32 mm | f8.0 | 1/125 sec | iso 400 | 2010-10-07


039 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

039

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 70 mm | f8.0 | 1/350 sec | iso 200 | 2010-10-08


040 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

040

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 70 mm | f8.0 | 1/250 sec | iso 200 | 2010-10-08